Baroko v Čechách

Schwarzenberský palác – Národní galerie v Praze

Kdy: 10:00–18:00

Kde: Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Vstupné: sleva 50 %

 

Expozice sochařství a malířství

Ve třech podlažích rekonstruovaného paláce je prezentováno na 160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství, vytvořených od konce 16. do konce 18. století na teritoriu zemí Koruny české.

Monumentální kamenné sochy vítají návštěvníky hned při vstupu do budovy. Jsou zde umístěny i proslulé kamenné skulptury Matyáše Bernarda Brauna z atiky pražského Clam-Gallasova paláce (1714-1716) a oba andělé z poustevny u Lysé nad Labem, doplněné o sochy mouřenínů z brány zámku v Kounicích od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Expozice malířství se opírá o velká jména domácího výtvarného umění 17. a 18. století. Vyváženými soubory je představena malířská tvorba Hanse von Aachen, Bartholomaea Sprangera, Roelanta Saveryho, Michaela Willmanna, Jana Kryštofa Lišky, Václava Vavřince Reinera, Antona Kerna, Jana Petra Molitora a Norberta Grunda. Nejvýznamnějším osobnostem barokního malířství v Čechách – Karlu Škrétovi a Petru Brandlovi – byly vyčleněny reprezentativní prostory, které dají vyniknout kvalitám obou obrazových souborů, právem považovaných za chloubu celého galerijního fondu starého umění. V jedné z místností prvního patra jsou rovněž prvně instalovány portréty Petra Brandla společně s podobiznami Jana Kupeckého.

Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Uměleckoprůmyslové museum expozici českého barokního umění Národní galerie obohatilo o část věnovanou uměleckému řemeslu středoevropského kulturního prostoru od manýrismu přelomu 16. a 17. století až po klasicismus sklonku 18. století. Výběr více než čtyř set exponátů byl připraven kurátorkami UPM s důrazem na vývoj výzdobných technik, ornamentiky i ikonografie. Expozice se soustřeďuje na tři zvolené okruhy nazvané Liturgie, Stolování a Ornament.

 

Grafický kabinet

Sbírka grafiky a kresby (SGK) Národní galerie v Praze uchovává kolem 300 000 grafických listů a přibližně 60 000 kreseb z období od středověku do současnosti. Mezi nejstarší díla náleží příklady středověké knižní malby nebo počátků grafické tvorby, dále evropská renesanční grafika a kresba, významná kolekce manýristických kreseb atp. Z oblasti umění 17. století připomeňme zejména konvolut Hollareum, jednu z největších světových sbírek prací Václava Hollara. Co se týče českých barokních umělců, uchovává SGK například kolekci kreseb Karla Škréty. Otevřením Schwarzenberského paláce se Sbírce grafiky a kresby otevřela možnost pořádat zde malé výstavy grafiky, tzv. grafické kabinety.

 

Císařská zbrojnice

Expozice Vojenského historického ústavu v podkrovním prostoru představuje na pět set padesát exponátů z období od 15. století do poloviny 19. století. Výběr sbírkových předmětů je podmíněn výjimečností uměleckořemeslného provedení, zvláštností technické konstrukce, stejně jako významem osobností jejich tvůrců nebo majitelů. Expozice je členěna do několika tematických celků. Nejrozsáhlejší z nich představuje vývoj vojenských chladných a palných zbraní. Vzácnými exempláři jsou např. středověké ručnice, v jejichž souboru jsou typy s doutnákovými, kolečkovými i kombinovanými zámkovými mechanismy. V dalších částech expozice mohou návštěvníci sledovat vývoj loveckých palných zbraní, orientálních zbraní a dělostřelectva.

 

Výstava: Šťastné shledání – Jan Vojtěch Angermeyer, Zátiší s hodinkami, Zátiší se šperkovnicí, 1708

Sbírka starého umění Národní galerie v Praze vystavuje ve stálé expozici barokního umění v Čechách Zátiší s hodinkami od Jana Vojtěcha Angermeyera. Jedná se o protějšek k obrazu od stejného umělce Zátiší se šperkovnicí, které vlastní Národní galerie v Praze. Oba protějškové obrazy se tak po letech znovu setkávají a jsou příkladem někdy spletitých osudů uměleckých děl.

Kurátorka: Marcela Vondráčková

 

 

Podrobnější informace